نشریات مصوب جهت نشر در آینده

بر اساس دستور رئیس محترم دانشگاه نشریات زیر در مرحله پیگیری و دریافت مجوز لازم جهت نشر قرار گرفت.

1. آموزه های اقتصاد اسلامی

2. آفاق الأدب الإسلامی