کلیدواژه‌ها = قتل عمدی مؤمن# خلود در جهنم# رفع تعارض# قاعده «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلّیة»#کارکرد تفسیری#