نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی «اِسماع و سماع موتی» در تفاسیر فریقین

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 163-187

10.30513/qd.2021.1320

سیدضیاءالدین علیانسب؛ صمد بهروز؛ نسرین رنجبری