نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی بر مفهوم هیجان در آیات قرآن کریم و رابطه آن با رشد

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 3-32

10.30513/qd.2021.1316

جمیله علم الهدی؛ فاطمه هدائی؛ عاتکه قاسم زاده