نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زبان‌شناختی تناسب آیات بر پایة اصل همکاری گرایس

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 173-191

غلامعباس سعیدی