نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه عدالت رفتاری در رابطه انسان و محیط زیست از نگاه قرآن

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 219-238

علیرضا نوبری