نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
2. سیر ساختاریابی سوره در تفاسیر قرآن کریم

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 259-282

ابوالفضل خوش منش؛ فاطمه علیان نژادی