نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازکاوی آرایه «تأکید الشیء بما یُشبِه نقیضَه» و نقش شناخت آن در تفسیر قرآن

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 203-230

سید محمود طیب حسینی؛ عباس رحیملو