نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. معاونت و مشارکت در جرم در قرآن (با تأکید بر روش تفسیر حقوقی)

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 179-202

سیداحمد میرخلیلی؛ مرتضی مطهری فرد؛ مرتضی توکلی محمدی