نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بازنگری مبانی و روش تفسیر ادبی معاصر از منظر امین خولی

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-90

محسن قاسمپور؛ اعظم پویازاده؛ محدثه ایمانی