نویسنده = ������ ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی واژۀ «مجنون» در قرآن کریم

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-128

سید محمود طیب حسینی؛ حامد شریفی نسب