نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مفهوم انساء و نقد دیدگاه‌های مفسران

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 209-232

مرضیه فضلی نژاد؛ حسین افسردیر؛ ابوالفضل خوش منش