نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 155-180

عزیز خالقی بایگی؛ مصطفی رجائی پور؛ حسین احمری