نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی بر مفهوم هیجان در آیات قرآن کریم و رابطه آن با رشد

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 3-32

10.30513/qd.2021.1316

جمیله علم الهدی؛ فاطمه هدائی؛ عاتکه قاسم زاده


2. مفهوم‌شناسی «استعداد»به مثابه یکی از عوامل رشد در قرآن از منظر علامه طباطبایی و صدرالمتألهین

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-54

جمیله علم الهدی؛ عاتکه قاسم زاده؛ هاجر مهاجر دارابی