نویسنده = ���������� �������� ������������ ���� ���� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدل قرآنی تحول نگرش یا تصحیح معیار ارزش‌گذاری انسان

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-210

بی بی حکیمه حسینی دولت آبادی؛ حسن نقی زاده