نویسنده = ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مفهوم زیبایی در قرآن کریم به کمک شبکۀ معنایی

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-174

سیده الهام آقایی ابرندآبادی؛ جمیله علم الهدی