دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-212 
6. بن‌مایه‌های تفسیری ـ کلامی امامت در قصص قرآن در کلام شیخ مفید

صفحه 129-148

محسن دیمه کار؛ محمدحسن رستمی؛ حسن نقی زاده؛ سیدمحمد امام زاده