اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدحسن وحدتی شبیری

حقوق خصوصی رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی - دانشیار

yfarhadatyahoo.com

سردبیر

حسن خرقانی

علوم قرآن و حدیث معاون پژوهش و دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

h.kharaghaniatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

جواد ایروانی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

irvani_javadatyahoo.com

مرتضی ایروانی نجفی

علوم قرآنی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

iravanyatum.ac.ir

سیدمحمدباقرحجتی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه تهران

s.m.hijatiatgmail.com

سیدعلی دلبری

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

saddelbariatgmail.com

محمدعلی رضایی اصفهانی

علوم قرآن و حدیث استادجامعه المصطفی العالمیه

quranatquransc.com

محمدباقر سعیدی روشن

علوم قرآن و حدیث دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mbsaeidiatgmail.com

محمدعلی مهدوی راد

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه تهران

mahdaviradatut.ac.ir

علی نصیری

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه علم و صنعت

dr.alinasiriatgmail.com

حسن نقی زاده

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه فردوسی مشهد

naghizadehatum.ac.ir

حسن خرقانی

علوم قرآن و حدیث معاون پژوهش و دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

h.kharaghaniatgmail.com