دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-208 
3. رهایی از رنج در آموزه‌های قرآنی و آیین بودا

صفحه 51-82

محمدحسن رستمی؛ فیاض قرائی؛ علی جلائیان اکبرنیا؛ سیدمحمدحسین موسوی