دوره و شماره: دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-356 
1. بررسی تأثیر متعلق معرفت در اخلاق از منظر قرآن کریم

صفحه 3-30

حامد مسکوب؛ سیدمحمدباقر حجتی؛ مهدی مهریزی


2. بایسته‌های مدیریتی در تبلیغ راهبردیِ کل‌نگراز منظر قرآن کریم

صفحه 31-58

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ محمدهادی مفتح؛ نعمت الله فیروزی


4. روش‌شناسی و اعتبارسنجی برداشت مبتنی بر دلالت اشاره از قرآن کریم

صفحه 87-114

سیده بتول ضیاء الدین؛ حسن نقی زاده؛ حسن خرقانی؛ مرتضی نوروزی


6. تحلیل مفهوم زیبایی در قرآن کریم به کمک شبکۀ معنایی

صفحه 141-174

سیده الهام آقایی ابرندآبادی؛ جمیله علم الهدی


7. آرمان‌گرایی در عین واقع‌گرایی از منظر قرآن

صفحه 175-198

محمدابراهیم روشن ضمیر؛ علی عربی آیسک


9. بررسی مقایسه‌ای انجیل کودکی با قرآن کریم

صفحه 223-250

علی ملا کاظمی؛ سیدکمال معتمد شریعتی