نویسنده = محمد شریفی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مبانی و اندیشه‌های قرآنی و تفسیری محمدامین استرآبادی و نقد آن‌ها

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 305-328

محمد شریفی؛ قاسم فائز


2. ماهیت تفسیر انفسی قرآن کریم

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-112

اکرم حسین زاده؛ محمد شریفی


3. پیامدهای اندیشه‌های اخباریان در حوزۀ پژوهش‌های قرآنی

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 171-190

محمد شریفی؛ محمدرضا شاهرودی