نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روایت « اقرأ کما یقرأ الناس» با نگاهی به فهم شیخ انصاری(رحمه الله)

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-70

10.30513/qd.2013.1209

محمدعلی مهدوی راد؛ سیدعلی دلبری؛ علی نصرتی