نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-78

غلامرضا جمشیدیها؛ محمدباقر آخوندی


2. سنخ‌شناسی نفاق در قرآن مجید (بررسی جامعه‌شناختی پدیدۀ نفاق)

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 53-76

محمدباقر آخوندی