نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. پیامدهای اندیشه‌های اخباریان در حوزۀ پژوهش‌های قرآنی

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 171-190

محمد شریفی؛ محمدرضا شاهرودی


2. نقش تاریخ در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر تاریخ عصر جاهلی

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-134

قاسم فائز؛ محمدرضا شاهرودی؛ سعید گلاب بخش