نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت تفسیر انفسی قرآن کریم

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-112

اکرم حسین زاده؛ محمد شریفی