نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. مبانی و روش‌های تفسیری و نقش آن در تبیین مفهوم توحید

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 115-140

حمید ایماندار؛ حامد مصطفوی فرد


2. رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیۀ 34 سورۀ نساء

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-104

حامد مصطفوی فرد؛ حمید ایماندار


3. سلفی‌گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-36

حمید ایماندار؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده