نویسنده = �������� ���������� ����������������������
تعداد مقالات: 4
1. آرمان‌گرایی در عین واقع‌گرایی از منظر قرآن

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-198

10.30513/qd.2019.178

محمدابراهیم روشن ضمیر؛ علی عربی آیسک


2. واکاوی تفسیر آیۀ حدّ سرقت به آیۀ أنّ المساجد لله (به عنوان یکی از مستندات روایی روش تفسیری قرآن به قرآن)

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 167-188

مهدی عبادی؛ سیدمحمد مرتضوی؛ محمدابراهیم روشن ضمیر


3. نقش خدامحوری و مؤلفه‌های آن در مدیریت فرهنگی از منظر قرآن کریم

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-52

محمدابراهیم روشن ضمیر؛ نعمت الله فیروزی


4. بررسی دلالت عبارت «تبیان کلّ شیء» بر جامعیت قرآن

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 35-60

محمدابراهیم روشن ضمیر