دوره و شماره: دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-200 
2. معناشناسی استکبار در قرآن کریم

صفحه 27-54

اصغر افتخاری؛ مجتبی باباخانی


6. معنابخشی به زندگی و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در پیشگیری از جرم از منظر قرآن کریم

صفحه 119-142

قدرت اله خسروشاهی؛ سارا سدادات هاشمی؛ علیرضا نجفی اسکندری


7. ارزیابی مدخل «سجع» از دائرةالمعارفِ قرآن لیدن

صفحه 143-164

فتحیه فتاحی زاده؛ حسین افسردیر؛ حسین افسردیر


8. تحلیل شیوه‌های تأثیرپذیری خطبۀ غدیر از قرآن کریم

صفحه 165-184

محمدعلی مهدوی راد؛ نصرتنصرت نیلساز؛ زهره بابااحمدی