نویسنده = محمدهادی مفتح
تعداد مقالات: 1
1. بایسته‌های مدیریتی در تبلیغ راهبردیِ کل‌نگراز منظر قرآن کریم

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-58

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ محمدهادی مفتح؛ نعمت الله فیروزی